PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES


AUTORITZACIÓ ÚS D'IMATGE – Informació addicional sobre protecció de dades


Vedruna Sant Sadurní és un centre educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació (d'ara endavant la Fundació). En els termes del Reglament General de Protecció de Dades la Fundació és Responsable del Tractament de les dades dels alumnes del centre. El domicili de la Fundació és  Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 - Vic, tel. +34 933027979 i adreça electrònica info@vedruna.cat i web www.vedrunacatalunya.cat.

Vedruna Sant Sadurní amb domicili c/Santa Joaquima de Vedruna nº1 tel. 93-8910418 adreça electrònica escola@vedrunasantsadurni.cat i web www//vedrunasantsadurni.cat tracta les dades dels alumnes com a centre propi de la Fundació i en representació seva, seguint el seu model educatiu.

La finalitat per la qual es tractaran les dades recollides consisteix en incorporar les dades relatives a la imatge personal de l'alumne en els canals de comunicació, digital o en paper, de l'entitat així com per la identificació de l'alumne com a titular de la imatge personal publicada o com autor dels materials publicats en els mateixos mitjans. Així mateix, es podrà cedir la imatge personal de l'alumne i/o de les dades identificadores sobre l'autoria de materials a tercers per a la seva publicació en mitjans de caràcter acadèmic o divulgatiu.

Les dades obtingudes, quan sigui publicades en xarxes socials, podran ser destinades a Facebook, Inc., Twitter, Inc., Google LLC, Instagram, Inc., Vimeo, LLC i usuaris de les esmentades xarxes socials i pàgina web/blog de l'entitat. Per altra banda, es fa constar que les dades que es facilitin a Instagram, LLC i Vimeo, LLC, seran transferides als Estats Units d'Amèrica.

La base jurídica que legitima la obtenció de les dades és el consentiment de l'interessant o el seu representant legal, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment. Així mateix, es fa constar que les dades es conservaran mentre es trobi vigent la publicació connexa.

Podeu accedir a les dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la portabilitat o limitació, enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic a la Fundació. Així mateix, si en algun moment considera que s'estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).

El Delegat de protecció de dades de la Fundació us atendrà per qualsevol aclariment o per atendre-us en l'exercici dels vostres drets. Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatprotecciodades@vedrunasantsadurni.cat, amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.

 MATRICULACIÓ DELS ALUMNES - Informació addicional sobre protecció de dades

Vedruna Sant Sadurní és un centre educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació (d'ara endavant la Fundació). En els termes del Reglament General de Protecció de Dades la Fundació és Responsable del Tractament de les dades dels alumnes del centre. El domicili de la Fundació és  Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 - Vic, tel. +34 933027979 i adreça electrònica info@vedruna.cat i web www.vedrunacatalunya.cat.

Vedruna Sant Sadurní amb domicili c/Santa Joaquima de Vedruna ,nº1  tel.93-891.04.18, adreça electrònica escola@vedrunasantsadurni.cat i web www//vedrunasantsadurni.cat tracta les dades dels alumnes com a centre propi de la Fundació i en representació seva, seguint el seu model educatiu.

La finalitat per la qual es tracten les dades recollides consisteix en dur a terme la matriculació de l'alumne en el centre educatiu i la gestió acadèmica durant la seva estada al centre, així com per altres finalitats acadèmiques vinculades amb la funció educativa i orientadora de l'alumne. Addicionalment es podran utilitzar per informar i gestionar activitats organitzades pel centre educatiu.

Les dades obtingudes no es cediran a tercers sense el consentiment exprés de l'interessat excepte obligació legal. En aquest sentit comuniquem dades dels alumnes a les administracions competents per als tràmits de reconeixement i expedició dels títols corresponents als estudis impartits. També en compliment d'obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a l'administració tributària. Per a donar d'alta a l'alumne dels serveis i recursos Google Apps per a l'Educació, les dades seran transferides a Google, Inc. amb seu als Estats Units. Constitueixen una transferència internacional de dades atès que les imatges resideixen en els servidors d'aquella empresa.

En determinats casos, les dades podran ser comunicades a prestadors de serveis vinculats amb la tasca docent i acadèmica o al benestar dels alumes, tals com serveis de menjador, assistència sanitària, entitats organitzadores d'activitats escolars o extraescolars, entre altres prestadors de serveis, en la seva condició d'encarregats del tractament, sense que en cap cas això impliqui una transferència a tercers països.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades és el compliment d'una missió d'interès públic, com ho és la prestació de serveis educatius. Un cop admesos els nostres alumnes obtenen serveis educatius. La prestació de serveis de l'alumne constitueix una relació de caràcter contractual, amb obligacions de cada part: el dret de l'alumne a rebre una bona formació i el dret i obligació del centre d'oferir-la. Diferent segons la naturalesa de cada tractament.

L'expedient d'admissió i matriculació dels alumnes s'eliminarà transcorreguts cinc anys de la data de tancament de l'expedient (DOGC 2789). Les dades acreditatives dels estudis cursats es conservaran de forma permanent. S'eliminen regularment les dades que poden figurar en documents auxiliars o de suporta mesura que deixa de ser necessari per a la finalitat que en justificava la recollida.

Podeu accedir a les dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la portabilitat o limitació, enviant la vostra sol·licitud per correu postal o correu electrònic a la Fundació. Així mateix, si en algun moment considera que s'estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).

El Delegat de protecció de dades de la Fundació us atendrà per qualsevol aclariment o per atendre-us en l'exercici dels vostres drets. Les dades del Delegat de Protecció de Dades són les següents: delegatprotecciodades@vedrunasantsadurni.cat, amb domicili a Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona) i telèfon +34 93 302 79 79.


També et pot interessar...
Menú desembre

MENJADOR

El menjador de l'escola ofereix els seus serveis a tots els alumnes de l'escola, des dels més petits d'un any fins als alumnes de 16 anys. Per tal...

llegir més »

PLA D'OBERTURA DEL CENTRE

llegir més »

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ESPORTIVES En totes les nostres activitats la línia de treball o l'eix a seguir és el mateix. Es busca un esport on l'ambient en el qual aprèn el ...

llegir més »

ESCOLA VERDA

Des de fa temps, a l'escola s'han estat  treballant diferents projectes, aïllats i de forma puntual, amb la temàtica sostenible. Veient la importàn...

llegir més »

DIPLOMA AMERICAN HIGH SCHOOL

BATXILLERAT DUAL

 El Batxillerat Dual, o Diploma Dual, és una doble titulació formada pel Batxillerat del país de l'alumne i el Batxillerat Estadonidenc. Això es ...

llegir més »